A TUDÓSÍTÓK.HU HÍRCSERE SZABÁLYZATA
(„Hírcsere Szabályzat”)
TARTALOMJEGYZÉK

A TUDÓSÍTÓK.HU HÍRCSERE SZABÁLYZATA

1. A hírcsere hálózat célja

A Tudósítók.hu hírcsere hálózata, a helyi tartalom-előállító szervezetek és a helyi televíziós műsorszolgáltatók közötti - magas szakmai minőségű – helyi közösségi értékeket közérdeklődésre számot tartó módon bemutató audiovizuális anyagok és a hozzájuk fűzött szöveges adatok (együtt: Tartalmak) cseréjére szolgál, az igazságosság, arányosság és az ésszerű kölcsönös együttműködés elve alapján. Ennek megfelelően, a hírcsere hálózat tagjai, az általuk készített Tartalmakat feltölthetik a hírcsere hálózat rendszerébe, illetve a más tagok által készített Tartalmakat letölthetik onnan, abból a célból, hogy e Tartalmakat kölcsönösen felhasználhassák a saját televíziós műsorszolgáltatásukban, bele nem értve azok önálló on-line Tartalomként való nyilvánossághoz közvetítését.

2. A hírcsere hálózatban való részvétel feltételei

2.1. A teljes jogú tagság feltételei

A hírcsere hálózathoz – letöltési jogosultsággal – csak azon televíziós műsorszolgáltató tevékenységet (is) végző tartalom-előállító szervezetek csatlakozhatnak, amelyek a csatlakozási szándékukról való nyilatkozattételüket megelőző 2 hónapon keresztül, kéthetente legalább 2 db, a jelen, valamint a Tudósítók.hu (Szolgáltató) általános szabályzatának megfelelő Tartalmat töltött fel a Tudósítók.hu oldalra.

2.2. A csatlakozási nyilatkozat

A 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő tartalom-előállító szervezet (a továbbiakban: Tagszervezet), a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat” kitöltésével és a Szolgáltató részére történő eljuttatásával kezdeményezheti a hírcsere hálózathoz történő csatlakozását. A Nyilatkozat kézhezvételétől számított 1 héten belül a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a kérelmező eleget tesz-e a jelen szabályzat feltételeinek. Amennyiben, a kérelmező eleget tesz azoknak, a Szolgáltató biztosítja számára a hozzáférést a hírcsere hálózat technikai rendszeréhez.

2.3. A hírcsere hálózatban való tagság megszűnése

A hírcsere hálózatban való tagság megszűnhet a Szolgáltató általi, a jelen szabályzat megszegése miatt történő kizárással, valamint a Tagszervezet által a Szolgáltató hircsere@tudositok.hu e-mail címére küldött kilépő nyilatkozattal.

3. A hírcsere hálózat használata

3.1. A hírcsere hálózat használata szempontjából figyelembe vett időszak

A Tagszervezet letöltési mértékének (az általa letölthető és felhasználható Tartalom darabszámának) meghatározása szempontjából a figyelembe vett időszak, az adott tag által kezdeményezett hírcserefunkció használatának (feltöltés, letöltés, hírcsere egyenleg megtekintése, illetve az ezekhez kapcsolódó oldalbetöltések időpontját megelőző 2 hét (336 óra).

3.2. Az időszakonként feltöltendő és letölthető Tartalmak száma

3.2.1. A feltöltés minimális mértéke

A hírcsere hálózatból való letöltési lehetőség igénybevételének feltétele az adott Tagszervezet által, a 3.1. pontban meghatározott időszakonkénti legalább 2 db Tartalom feltöltése és a hírcsere hálózathoz való hozzáadása.

3.2.2. A letölthető Tartalmak száma

A Tagszervezet a 3.1. pontban meghatározott időszakon belül az általa a hírcsere hálózathoz sikeresen hozzáadott Tartalmak darabszámával megegyező darabszámú, más Tagszervezettől származó Tartalmat tud letölteni, ameddig el nem éri a 3.2.3. pontban meghatározott mértéket.

3.2.3. A letölthető Tartalmak maximális mértéke

Az egy Tagszervezet által, a 3.1. pontban meghatározott időszakon belül letölthető Tartalmak számát – az adott Tagszervezet által a kérdéses időszakban feltöltött Tartalmak darabszámától függetlenül – a Szolgáltató legfeljebb 30 darab Tartalomban maximálja.

3.3. A feltöltött Tartalmak minőségi feltételei

A Szolgáltató által, a jelen szabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott – a műsorszolgáltatási célhoz szükséges – minimális minőségi paramétereket el nem érő, vagy a műsorszolgáltatási célra egyéb technikai okból nem alkalmas Tartalmakat a Szolgáltató – a feltöltő Tagszervezet Tartalomlistájában („videók” menüpont) való értesítése mellett - törli a hírcsere hálózat rendszeréből és azok nem számítanak be a 3.2.1. pontban meghatározott minimális feltöltési darabszámba sem.

3.4. A letöltésekhez fűzött hozzászólásokról való értesítés

A Tagszervezet letöltéseihez fűzhető hozzászólásokról, a Szolgáltató e-mailben is értesíti a Tagszervezet képviselőjét. Erről az értesítési szolgáltatásról, csak a hírcsere hálózatból való kilépéssel lehet lemondani.

3.5. Jogszavatosság

A Tagszervezet szavatolja, hogy az általa feltöltött Tartalmak tekintetében harmadik személynek nem áll fent olyan szerzői, szomszédos, illetve egyéb joga, amely az általa feltöltött Tartalmaknak egy másik Tagszervezet általi, televíziós műsorszolgáltatásban történő felhasználását akadályozná.

3.6. Díjigények kizárása

Mivel, a hírcsere hálózat szolgáltatásainak igénybevétele, valamint a hírcsere hálózaton keresztül egymáshoz eljuttatott Tartalmaknak a más Tagszervezet műsorszolgáltatásában való felhasználása díjtalan, ezért a Tagszervezetek, illetve más felhasználók a hírcsere hálózaton megosztott Tartalmak tekintetében nem követelhetnek egymástól semmiféle díjazást a letöltésért, illetve a televíziós műsorszolgáltatásban való felhasználásért.

3.7. Forrásmegjelölési kötelezettség

A letöltött Tartalmaknak műsorszolgáltatásban történő felhasználása során, a felhasználó műsorszolgáltató Tagszervezet köteles szóban és képben forrásként megjelölni a Tartalom előállítójának és a Tudósítók.hu hírcsere hálózatának a nevét. Amennyiben eme információk képi megjelenítését az adott Tartalom eredetileg is tartalmazza, abban az esetben csak a szóbeli forrásmegjelölésnek kell eleget tenni.

4. Feltöltési lehetőség a hírcsere hálózatba Tagszervezetnek nem minősülő felhasználók részére

Azon tartalom-előállító szervezetek, amelyek nem minősülnek televíziós műsorszolgáltatónak és így nem válhatnak a hírcsere hálózat Tagszervezetévé, letöltési jogosultság nélkül tölthetnek fel Tartalmakat a hírcsere hálózat rendszerébe, abból a célból, hogy azokat a Tagszervezetek letölthessék és műsorszolgáltatásukban felhasználhassák. Az ilyen felhasználók, a jelen szabályzat mellékletét képező „Nyilatkozat” kitöltésével és a Szolgáltató részére történő eljuttatásával kezdeményezhetik a hírcsere hálózathoz, feltöltőként történő csatlakozásukat. Az ilyen felhasználókat nem illetik meg a jelen szabályzat 2.1.- 2.2., 3.1.-3.2. pontjaiban meghatározott jogok és nem terhelik az ott meghatározott kötelezettségek, a jelen szabályzat többi rendelkezése azonban a tekintetükben is alkalmazandó.

5. A Szolgáltató jogosultságai

5.1. Vízjel (logó) elhelyezés

A hírcserében résztvevő Tartalmakon, a visszaélések megelőzése érdekében a Tudósítók.hu logóját megjelenítő vízjelet helyez el a Szolgáltató.

5.2. A hírcserében való részvétel korlátozása, illetve kizárás a szolgáltatásból

5.2.1. A feltöltés és letöltés mértékének egyedi meghatározása a szabályzat megsértése esetén

A Szolgáltató a 3.2.1, a 3.2.2 és a 3.2.3. pontban meghatározott mértékhez képest korlátozhatja egy Tagszervezet által a letölthető Tartalmak darabszámát, illetve a szabályzat fenti pontjaitól eltérő mértékben határozhatja meg a hírcsere letöltés igénybevételéhez szükséges minimális feltöltött Tartalom darabszámot a jelen szabályzat kisebb súlyú megsértése esetén.

5.2.2. Feltöltött Tartalom törlése a hírcsere hálózat rendszeréből

A Szolgáltató - az azokról való tudomásszerzést követően - törli a hírcsere hálózatba feltöltött azon Tartalmakat, amelyek tekintetében harmadik személynek olyan szerzői, szomszédos, illetve egyéb joga áll fent, amely a kérdéses Tartalmaknak egy másik Tagszervezet általi, műsorszolgáltatásban történő felhasználását akadályozná, valamint törli a 3.3. pontban meghatározott minőségi követelményeknek meg nem felelő, illetve a Tudósítók.hu általános szabályzatában foglaltakat sértő Tartalmakat is.

5.2.3. Kizárás a hírcsere hálózatból

  • A Szolgáltató kizárja a Tagszervezetet a jelen szabályzat súlyosabb megsértése esetén, valamint a Tagszervezetnek, a Tudósítók.hu szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációjának, a Tudósítók.hu általános szabályzatában meghatározott okból történő törlése esetén,
  • A Szolgáltató kizárhatja a Tagszervezetet, amennyiben az a jelen szabályzat 3.1. pontjában meghatározott időszak kétszeresét meghaladó időtartamban sem tesz eleget a 3.2.1. pontban meghatározott minimális feltöltési kötelezettségének és az elmaradását a Szolgáltató ezirányú, írásbeli figyelmeztetése ellenére sem pótolja egy héten belül.

6. Záró rendelkezések

6.1. A Tudósítók.hu általános szabályzatának alkalmazása

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Tudósítók.hu általános szabályzatát kell alkalmazni.

6.2. A szabályzat módosítása

A Szolgáltató a Tudósítók.hu honlapon, illetve a szakmai hírlevélben történő értesítés mellett a jelen szabályzatát egyoldalúan módosíthatja.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Nyilatkozat a Tudósítók.hu hírcsere hálózatában való részvételről

(Nyilatkozat Letöltése pdf-ben)

2. sz. melléklet: A feltöltött tartalmak technikai feltételei

A feltöltött tartalmaknak az alábbi technikai feltételeknek kell megfelelniük:

  • Minimum videó bitráta: 1000Kbps
  • Minimum videó felbontás: 250000 pixel
  • Nem elfogadott televíziós képfelbontási szabványok: 640x480 pixel